Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) zespół projektowy naszej pracowni legitymuje się wymaganymi uprawnieniami w specjalności architektonicznej, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Osoby posiadające powyższe uprawnienia budowlane przynależą do właściwych miejscowo izb inżynierów budownictwa (art. 5 ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych).