Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, art. 27 – Konsument,
który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może
w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,
z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

Koszty związane ze zwrotem projektu do pracowni ponosi klient.

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat
„HB Studio” Pracownia Projektowa
Katarzyna Herba-Janiak
ul. Jana Długosza 2-6
51-162 Wrocław
tel./fax: (71) 784 39 36
e-mail: biuro@hbstudio.pl
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.